news-inner
clock21:00 calendar-gray 14 Dekabr 2017 view-gray7180 dəfə oxunub
view-gray7180 dəfə oxunub

İranı dağıdan yəhudilər

Birinci yazınıburdanoxuya bilərsiz.

İkinci yazını burdan oxuya bilərsiz.

Üçüncü yazı

Aşkenazlar - dünyanı fəth edən yəhudi 13-cü qəbiləsi

"Xəzərlər yəhudilərə çevrildilər. Onların xaqanı da yəhudi oldu".

Yəhudi müəllif Yəhuda ben Barziylay. IX əsr

2013-cü ildə ABŞ-ın Hopkins Universitetinin Genetik Tibb İnstitutnun doktoru Eran Elxaik 1237 yəhudinin genetik mutasiyası və DNK-ları üzərində apardığı araşdırmanın nəticələrini "Genome Biology and Evolution" jurnalında dərc etdirdi. Aparılan analizlərin nəticələri dünya yəhudilərinin 80 faizdən artığını təşkil edən aşkenazların öz mənşələrini xəzərlərdən aldığını göstərirdi.

Bu nəticələr aşkenazların mənşəyi ilə bağlı mübahisələrin sona çatması üçün əsas olsa da, yəhudilər bu nəticələri qəbul etməkdən imtina edirlər. Səbəb isə özü-özünə aydındır. Yəhudizm aşkenazları xəzərlərin törəməsi olaraq qəbul etdiyi halda "seçilmiş xalq" mifi özü-özündən yoxa çıxır və yəhudilərin Fələstinə olan bağlılıqları ortadan qalxmış olur.

Amma nə olursa olsun, fakt faktlığında qalır. Bu gün dünya siyasəti üzərində inanılmaz təsirləri olan, dünya maliyyəsinin və iqtisadiyyatının təqribən 70 faizi üzərində hökm edən aşkenaz yəhudiləri türk-xəzərlərin genetik mirasçılarıdır və uzun illər aparılan mübahisələrdən sonra hesab etmək olar ki, genetika elmi bunu artıq sübut edib.

Bəs təqribən 6 əsr boyunca (V-X əsrlər) Böyük İpək Yolunun əsas marşurutunu əhatə edən və bütün Cənub-Şərqi Avropa torpaqlarında geniş imperiyaya yaradan, X əsrin sonlarında birdən birə tarix səhnəsindən qeyb olan türk xəzərlərlə semit yəhudilərin genetik birliyi necə meydana çıxmışdı. Əslində bu sual tarixçiləri həmişə narahat etmişdi və etməkdə davam edir.

Böyük türkoloq alim Lev Qumilyov isə həyatının və araşdırmalarının böyük hissəsini məhz bu problemə həsr etmişdi. Hər halda tam 6 əsr boyunca dünya ticarətinin əsas damarlarını əlində tutan, Qərb dünyası ilə Şərq arasında ötürücü rolnu oynayan bir etnosun özündən sonra heç bir iz buraxmadan yoxa çıxması doğurdan da dünya tarixi üçün ciddi sayılacaq bir problemdir.

Yəhudizmin ilk kommunist kabusu - Məzdəkizm

Əslində hər şey İranda baş qaldıran məzdəkilər üsyanı ilə başladı. Yəhudilərin Xəzər İmperiyasına ilk gəlişi V əsrdə İranda baş qaldıran Məzdək hərakatı ilə bağlıdır. 491-ci ildə İranda baş qaldıran quraqlıq ölkədə böyük aclığa yol açdı. Ac xalq üsyan edərək şah Qubaddan çörək və yeyəcək tələb etdiyində İran əyanlarından biri olan Məzdək şaha Sasanilərin xanədanını qoruyub saxlamaq üçün "işıq şahlığı" yaratmaq təklifini verdi.

Məzdəkin teoriyası demək olar ki, Marks və Lenin kommunist teoriyasından heç bir şeylə fərqlənmirdi. 491-ci ildə Məzdəkin Qubad şaha təqdim etdiyi konsepsiya 1848-ci ildə Karl Marksın və Fridrix Engelsin Londonda nəşr etdirdikləri "Kommunist manifesti"nin demək olar ki, eynisiydi. Hətta Məzdəkin bayrağı belə qırmızı rəngdəydi və 1500 il sonra bu bayraq bütün dünyanın kabusuna çevriləcəkdi.

Məzdəkin şaha təqdim etdiyi konsepsiya bərabəlik yaratmaq, varlıların sərvətini alıb kasıblara paylamaqdan və bundan imtina edənlərə qarşı total terror həyata keçirməkdən ibarətdi. Ədalətsizlik terror yolu ilə ortadan qaldırılmalı və hər kəsin bərabərliyi zorla təmin ounmalıydı. Şahın razılığını aldıqdan sonra Məzdək bütün hakimiyyəti öz əlinə cəmləşdirdi. Bütün İranda şər və qaranlığın təmsilçiləri edam olunur, onların sərvəti isə Məzdəkin tərəfdarlarına verilirdi. Qurbanları da elə onlar seçirdilər. Yəni ürəkləri istədikləri hər kəsi şərin təmsilçisi elan edə bilirdilər. Məzdəkin silahdaşları və cəlladları iranlılar deyildi. Bütün İranda hökm verənlər, edam əmrini verənlər və kütləvi terror həyata keçirərək iranlı əyanların və orta sinifin sərvətini ələ keçirənlər yəhudilərdi.

(Təqribən 1200il sonra Böyük Fransız İnqilabının aparıcı qüvvəsi olan yakobinçilərin də əsas şüarları donosçuluq və terrordu. Yakobinçilərin yəhudilərlə əlaqələri haqqında kifayət qədər məlumatlar var və acımasız bir terror klubu olan yakobinçilərin yəhudi mərkəzlərindən yönləndirilməsi artıq sübut olunmuş məsələdir.

Nə qədər qəribə də olsa, 1917-ci il oktyabr çevrilişindən sonra bütün Rusiyada istisnasız edam hökmü vermək, terror həyata keçirmək səlahiyyəti olan 384 komissardan 2-si zənci, 13-ü rus, 15-i çinli, 22-si erməniydi. Və 300-dən artıq komissar yəhudi millətinə aiddi. Onların 264-ü isə çevriliş ərəfəsində Rusiyaya ABŞ-dan gəlmişdi. Bolşevik hökümətini təşkil edən Xalq Komissarlarının 80 faizi isə yəhudiydi. Eyni zamanda Leninin ana tərəfdən nənəsinin yəhudi olması artıq bəllidir. Böyk terrorun atası Stalin isə Qori yəhudilərindəndi. Təkcə bunu qeyd etmək yetərlidi ki, 1917-1960-cı illər arasında SSRİ-də tüğyan edən misli görünməmiş qırmızı terror nəticəsində 150 milyondan artıq insan öldürülmüşdü).

Yəhudilər İranda uzun əsrlərdi yaşayır, əsasən ticarət və sələmçiliklə məşğul olurdular. Yəhudilərin Məzdəkin ətrafında öz şəbəkələrini necə yaratması haqqda tarixi məxəzlərdə heç bir məlumat olmasa da, Məzdəkin irəli sürdüyü bərabərlik və terror konsepsiyası məhz Talmuddan alınması şübhə doğurmamalıdır. Eyni konsepsiya "Sion müdriklərinin protokolları"nda da öz əksini tapıb. Bütün vasitələrdən istifadə edərək yəhudi olmayanlar arasında çaxnaşma salmaq, onları son nəfərinə qədər öldürmək, mallarına sahib çıxmaq yəhudizmin əsas prinsiplərindən biri idi.

Ona görə də haqqlı olaraq hesab etmək olar ki, məzdəkizm İranda hakimiyyəti ələ keçirmək və yerli xalqı məhv etmək üçün yəhudilərin həyata keçirdiyi çevriliş idi. Hər halda Məzdəkin məğlub edilməsindən sonra bütün yəhudilərin İranı tərk etməsi bunun göstəricisidir. Əks təqdirdə yəhudilərin əsrlərlə yaşadıqları İranı tərk etmək üçün heç bir əsas yoxdu.

Məzdək dünyada ilk kommuna cəmiyyətinin yaradıcısı olaraq da tanınmaqdadır. Kazarma sosializmi anlayışı da ilk olaraq Məzdək hərəkatı zamanı ortaya çıxmışdı. Məzdəkizmə görə cəmiyyətdə ailə institutu ortadan qalxmalı və uşaqlar valideynlərini tanımamalıydı. Bunun daha çox bərabərliyin təmin olunması üçün vacib olduğu vurğulanırdı. Məzdəkin kommuna konsepsiyasına əsasən hər bir qadın və hər bir kişi ürəyi istədiyi kişini və qadını seçə və bir neçə saatdan sonra yenidən seçimini dəyişə bilərdi.

«İşıq şahlığı»nda bu barabərliyi təmin etdiyi kimi, həmçinin ədaləti də təmin etməliydi. Çünki doğulan uşaqlar heç bir soy-kökə, heç bir mili dəyərə və heç bir zümrəyə aid ola bilmirdi. Doğulan uşaqlar sadəcə bir düşərgəyə alınır və orda tərbiyə olunurdular. Daha doğrusu bu uşaqların beyni yuyulur və manqurt insanlar yaradılırdı. Millətləri yox etmək üçün yəhudi müdrikləri bundan mükəmməl heçbir şey düşünə bilməzdilər.

Yəhudilər Xəzər imperiyasına qaçırlar

Qubad şahdan aldığı dəstəklə Məzdək tezliklə İranda kütləvi terror həyata keçirməyə başladı. 1917-ci ildə Rusiyada olduğu kimi onun cəlladlarının böyük əksəriyyəti yəhudilərdi və terror bir qayda olaraq yalan «donos»lar üzərinə həyata keçirilirdi. 496-cı ildə Qubad şah Məzdəkin əlində tam olaraq əl oyuncağına çevrildiyini tam olaraq anlayınca ölkədən qaçır və qonşu eftalitlərdən aldığı orduyla geri dönür. Məzdək yenidən şahı öz taxtında əyləşdirir və bundan sonra şahənşah Qubad ölənə qədər Məzdəkin əsiri olur.

Ancaq Məzdəkilərin hakimiyyəti ələ keçirməsindən 38 il sonra 529-cu ildə Qubad şahın oğlu şahzadə Xosrov türk saklardan aldığı hərbi dəstəklə Məzdəki məğlub edir və «İşıq şahlığı»na son verir. Xosrov Məzdəki və onun ən yaxın silahdaşı yəhudi icmasının rəhbəri Mar Zutranı başı aşağı torpağa basdırır, qıçlarını isə torpaqdan qıraqda saxlayır.

Bütün İran boyunca 38 il boyunca yəhudilərdən inanılmaz zülmlər görən xalq isə hər yerdə yəhudiləri təqib etməyə və öldürməyə başlayır. Bu bəlkə də dünyada ilk yəhudi qırğını idi. Çünki bundan əvvəl yəhudilər Misir, Babil və Roma əsirliyində olsalar da, onlara qarşı qırğın tətbiq oluqmamışdı.

Qırğından yaxa qurtarmaq üçün yəhudi dini elitası-ortodoksal talmudçular, həmçinin yəhudi tüccarları və varlı sələmçiləri Bizansa üz tutsalar da, Bizans kasıb yəhudiləri qəbul etməkdən imtina etdiyi üçün İsfahandan və iki çay arasından minlərlə kasıb yəhudi şimala, Dərbənd üzərindən xəzərlərə sığındılar. 6-cı əsrdə bu yəhudilərin Xəzər İmperiyasına ilk gəlişi idi və xəzərlər öz «qonaq»larına doğrudan ağuşlarını açdılar. Beləcə yəhudilər Terek və Sulak çayları arasındakı geniş çöldə məskunlaşdılar.

Yəhudilər Xəzər imperiyasında azadlıq qazanırlar

Bizansa köç edən yəhudi dini liderlərdən və varlı yəhudilərdən fərqli olaraq Xəzər imperiyasına köç edib orda məskunlaşan yəhudilər sözün həqiqi mənasında azadılq qazandılar. Onlar dini ayinlərini azad şəkildə həyata keçirir, hər şənbə yəhudi qanunlarına əsasən istirahət edir və uşaqlarını sünnət edirdilər. Volqa çayının bərəkətli çöllərində, İdil şəhərinin yaxınlığında onlara ayrılan torpaqlarda yəhudilər əkinçiliklə məşğul olur və heyvan saxlayırdılar.

İranda qırğından qaçan yəhudilər iki yüz il müddətində Xəzər imperiyasında yeni mövqelər əldə etdilər. Bir müddət sonra ticarətlə məşğul olan və bir zamanlar İrandan quru canlarını götürüb gələn yəhudilər tezliklə burda varlı əyanlara çevrildilər. Həmçinin sələmçiliklə də məşğul olan yəhudilər tez bir zamanda xəzərlərin sözdə qulluqçularına, əslində isə idarə edicilərinə çevrildilər.

Dünyanın mərkəzi - Xəzər xaqanlığı

V-IX əsrlərdə Xəzər imperiyası dünyanın ən inkişaf edən bölgəsinə çevrilmişdi. Atillanın rəhbərliyi altında hunların Avropaya müzəfər yürüşündən sonra Xəzər dənizinin şimalı, Volqa, Terek çayları boyunca, Qara dənizdən Aral dənizinə qədər uzanan bərəkətli ovalıqlar Aşina soyundan gələn xəzərlərin hakimiyyəti altına keçmişdi. Xəzər imperiyasının ən böyük sərvəti geosiyasi əhəmiyyəti idi.

Uzaq Şərqdən, Çin və Yaponiyadan, Hindistan və Türküstandan, Sibir torpaqlarından gələn bütün karvanlar öz yüklərini Xəzər imperiaysında boşaldır və burda mallarını avropalı tacirlərə satıb geri dönürdülər. Şərqdən Qərbə və Qərbdən də Şərqə axın edən türk orduları burda dincəlir və yenidən yollarına davam edirdilər.

Xəzər imperiyası bir dünya mərkəzi olmaqla yanaşı həmçinin bir sülh və beynəlmiləlçilik mərkəzi idi. Volqa çaynının deltasındakı adalardan birində yerləşən möhtəşəm İdil şəhərində bütün dünyanın xalqlarına rast gəlmək mümkündü. İdil şəhərində məscid, sinaqoq, kilsə və buddist məbədi yanaşı fəaliyyət göstərir və bu şəhərə gələn hər bir kəs rahat şəkildə öz dini ayinini icra azaddı. Hazırda yeri belə bilinməyən və böyük ehtimalla Volqa suları ilə yuyulan İdil şəhəri tam 400 ilə yaxın bir müddətdə dünyanın paytaxtı olmaqla yanaşı həm də, dünyanın ən varlı şəhəri hesab olunurdu.

X əsrdə ərəb tarixçisinin yazdığına görə İdil şəhəri Bağdad şəhərindən 10 dəfə varlıydı. İdil şəhərinin bazarında dünyanın hər yerindən gələn mallar satılır və hər yerindən gələn tacirlər burda alış-veriş edirdilər. Təkcə bazarlardan toplanan vergilər hesabına Aşina soyundan olan Xəzər xaqanının xəzinəsi aşıb daşırdı.

X əsrdə Xəzər xaqanlığı yox olduqdan sonra dünyanın baş şəhəri adını Bağdad aldı. Artıq Şərqdən gələn karvanlar Xəzər dənizinin şimalından yol almırdı. Artıq Şərqdən və Qərbdən Şimalda və Cənubdan gələn bütün yollar Bağdadda birləşirdi. Bunun tək səbəbi isə yəhudilərin Xəzər imperiyasında həyata keçirdikləri dövlət çevrilişi və bu çevrilişdən sonra isə geniş imperiyada sabitliyin ortadan qalxması idi. Çevrilişdən təqribən 50 il sonra bərəkətli və varlı Xəzər imperiyası bir xarabaya çerilmişdi.

Xəzərlər necə genetik dəyişikliyə məruz qaldılar?

Təqribən 500 illlik mövcudiyyətləri müddətində xəzərlər ciddi genetik dəyişikliklərə məruz qalmışdılar. Burda dincəlmək üçün bir müddət məskunlaşan türk boyları özləri ilə gətirdikləri cariyə və qullardan, yaxud da yerli qadınlardan olan uşaqlarını elə burda da buraxıb gedirdilər. Bu uşaqların çoxusu ata və anasını tanımırdılar və bu uşaqların böyük əksəriyyəti xaqanın yaratdığı "yurd"larda böyüyür və tərbiyə olunurdular. Oğlan uşaqları orduya alınsa da, (Osmanlıların yeniçəri "yurd"ları məhz xəzərlərdən götürülmüşdü), qızların böyük əksəriyyəti bir qayda olaraq fahişəliklə məşğul olur və müxtəlif millətlərdən doğulan uşaqlarını "yurd"lara verirdilər. Bir mənada qapanan bir dairə vardı və bu "qapalı dairə" sonradan xəzərlərin birdən-birə tarix səhnəsindən silinməsində və üç yüz il sonra aşkenazlar olaraq ortaya çıxmalarında əsas rol oynamışdı.

Yəni sözün həqiqi mənasında Talmutun əsas ideologiyası olan getto ya da kommuna yaratmaq üçün Xəzər imperiasında hər cür təbii şərtlər mövcuddu...

Yəhudi dini elitası Xəzər imperiyasına köçür

546-cı ildə Bizans imperatoru Yustian xüsusi verdiktlə yəhudilərə dini ayinlərini həyata keçirməyi yasaqladı və yəhudiləri ikinci növ vətəndaş elan etdi. 602-ci ildə isə İran şahı Xosrov Bizansa qarşı müharibəyə başladı və bütün bünlar yəhudilərin kütləvi şəkildə Bizansı və Misiri tərk etmələrinə səbəb oldu. Yəhudilər şahənşahın onlara nə qədər nifrət etdiyini Məzdək hərakatından sonra yaxşı bilirdilər. Eyni zamanda VII əsrdən başlayaraq müsəlman ərəblərlə yəhudilər arasında ciddi problemlər ortaya çıxmağa başladı və Ərəb yarımadasından da bir çox yəhudi qəbilələri köç etməyə məcbur oldular. Onların bir qismi Avropaya üz tutsalar da, böyük hissəsi Şimala doğru irəlilədi. VII əsrdə artıq yəhudilər üçün Xəzər imperiyası bir anlamda yeni "vəd olunmuş torpaq"a çevrilmişdi.

Həmin dövrdə böyük yəhudi köçü yəhudi tarixçilər tərəfindən belə təsvir olunur: "4450-ci ilin (690-cı il) yayıydı. Ərəblərlə farslar arasında böyük savaşdan sonra farslar məğlub oldular. Yəhudilər ölümdən qaçmaq üçün qəbilədən qəbiləyə, dövlətdən dövlətə köç etdilər və nəhayət ki, Aşkenaz (Aşina oğulları) torpaqlarına gəlib çatdılar və orda çoxlu sayda yəhudi ilə rastlaşdılar..."

Və beləliklə VIII əsrin başlanğıcında bütün yəhudi dini elitası və həmçinin "talmudçular" bütünlüklə Xəzər imperiyasında yerləşdilər. Onlar doğrudan özlərini 1500 ildən artıq onlara "vəd olunmuş cənnət torpaqlarındakı" kimi hiss edirdilər. Ucsuz-bucaqsız yaşıl ovalıqlar, dünyanın hər yerindən gətirilən malların satıldığı bazarlar...

Fələstin çölləri ilə Xəzər torpaqlarını müqayisə etmək belə mümkün deyildi. Üstəlik bu "bərəktli cənnət torpaqlarda" beynəlmiləlçilik və uşaqların valideynilərini tanımamaq kimi bir soysuzluq da vardı...

Bu "talmudçular" üçün doğurdan göydəndüşmə bir fürsətdi. Sanki yəhudi tanrısı Yəhova Xəzər xaqanlığını yəhudi ideyasını gerçəkləşdirmək üçün yaratmışdı...

Yəhudi knyazlarından ilk olaraq Xəzər imperiyasına Bulan gəldi. Bu knyazın əsil adı məxəzlərdə keçmir və tarixi qaynaqlarda türk adıyla, (Bulan türk dilində sığın deməkdir), tanınır. Burda olan şəraəiti görən Bulan təcili olaraq digər yəhudi qəbilə başçılarına və dini liderlərə xəbər göndərir. Ən əsası burda böyük bir yəhudi kütləsinin yaşaması və onların azad sürətdə Yəhovaya tapınmasıydı. Üstəlik burdakı şərait yəhudilərin hökm edə bilməsi üçün bütün şərtləri özündə birləşdirirdi.

Ardı var...

Oxşar xəbərlər

Xəbər lenti

Qubadlı üçün ən gözəl qayıdış şeiri - Mətn
11:07 26 Oktyabr 2020
Ramiz Rövşən Qubadlıdan danışdı: "Belə tez alınacağını gözləmirdim”
10:30 26 Oktyabr 2020
Bakıda özbək şairinin kitabı çap olundu
10:08 26 Oktyabr 2020
Almas İldırımın oğlu: “Atamın məzarını dağıdıb üstündən yol çəkdilər” – Müsahibə
08:59 26 Oktyabr 2020
Zəngilanlı aktyor: "Ordan çıxan gün 11 yaşım tamam olurdu" - Video-söhbət
16:30 24 Oktyabr 2020
Türkiyəli yazar vəfat etdi
15:26 24 Oktyabr 2020
Azərbaycanlı rəssamın sərgisi İstanbulda
14:19 24 Oktyabr 2020
Tolstoy hansı şairin qızını sevmişdi? - Elçin yazır...
13:30 24 Oktyabr 2020
Ömürlə peşmanlıq oyunları - Cavanşir Yusifli Kulisdə gedən hekayədən yazır
12:21 24 Oktyabr 2020
Ajda Pekkan: “Azərbaycanlı qardaşlarımıza sevgi göndərirəm”
11:12 24 Oktyabr 2020
Şəhid olan Milli Qəhrəman haqqında film - Video
10:06 24 Oktyabr 2020
Vətənim adamlar - Sevda Sultanova yazır...
09:00 24 Oktyabr 2020
“Pişiyin evi” onlayn göstəriləcək
18:49 23 Oktyabr 2020
Nazirlik Zəngilanda dağılan məscidlə bağlı bəyanat yaydı
18:15 23 Oktyabr 2020
Azərbaycan əsgərinə heyrətlənən erməni hərbçi
17:31 23 Oktyabr 2020
Bütün zamanların ən gözəl aktrisasının həyatı film olur
16:53 23 Oktyabr 2020
Kino tarixinin ən qorxulu filmləri açıqlandı
16:11 23 Oktyabr 2020
Yapon caz ifaçısı Azərbaycan ordusuna pul köçürdü
15:29 23 Oktyabr 2020
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi bəyanat yaydı
14:52 23 Oktyabr 2020
Allahı danan müəlliminin başına stul çırpdı, ömür boyu övladı olmadı, qızlığını xalası oğluna qısqandı - Xalq artistindən maraqlı faktlar
14:15 23 Oktyabr 2020