Yurdu azad olan şairdən Qələbə şeirləri: Vətən аnа, tоrpаq nаmus...

Yurdu azad olan şairdən Qələbə şeirləri: Vətən аnа, tоrpаq nаmus...
7 oktyabr 2020
# 10:30

Kulis.az Cəbrayıl rayinunun bu günlərdə işğaldan azad olunan Böyük Mərcanlə kənd sakini, tanınmış şair İsmayil Mərcanlı İmanzadənin “Qələbə şeirləri”ni təqdim edir.

Türkiyə-Azərbaycan

Bir-birinə bənzəyir
Əkiz qardaşlar kimi.
Tanınıblar ən əziz
Dostlar-sirdaşlar kimi.
Ləhcələri şipşirin,
Harda var belə sərvət?
Müdriklər yaxşı demiş -
“Bir millət, iki dövlət”!
Sən bir möcüzəyə bax,
Biri ürək, biri can -
Türkiyə-Azərbaycan!

Ay-ulduz nişanlıdır
Möhtəşəm bayraqları.
Şimşək kimi çaxıblar
Tapdananda haqları.
Ləkəsiz bir aynadır
Dənizləri, gölləri.
“Can” deyib, “can” eşidir
Obaları, elləri.
Dağları şah vüqarlı,
Həm sultandır, həm də xan -
Türkiyə-Azərbaycan!

Yenilməz dar ayaqda
Ərənləri, ərləri.
Şəhid ucalığından
Güc alıb zəfərləri.
Cavad xan, Məmməd Əmin,
Atatürk, Heydər adlı
Qibləgahları canlı.
Ulu tarixlərinin
Hər sətri, sözü şanlı.
Böyük türk dünyasının
Cismində dövr edən qan -
Türkiyə-Azərbaycan!

Düşmənə göz dağıdır
Şəhərləri, kəndləri.
Bir qala timsallıdır
Bərələri-bəndləri.
Əzəl gündən hər biri
Dosta-dostdur, yada-yad.
Keçmişləri şərəfli,
Çağdaş günləri abad.
Dar ayaqda yan-yana
Dayanıbdılar hər an -
Türkiyə-Azərbaycan.

Azərbaycan əsgəri

Yurdumun əzəməti,
Ucalan haqq səsisən.
Könlümdə qanadlanan
Bir zəfər nəğməsisən.
Yeri düşmən üstünə,
Babəkin, Xətainin
Ruhu sənə yar olsun!
Yenilməz hünərinlə
Xalqım bəxtiyar olsun!
Nur saçsın yurdumuzun
Al günəşli səhəri -
Azərbaycan əsgəri!

Qarabağa nicat ver,
Laçında, Kəlbəcərdə
Zəhminlə-qəzəbinlə
Çatlat düşmən bağrını!
Əllərinlə dart-qopart
Torpağın sinəsindən
Hər dərdi, hər ağrını!
Çağır-qisasa çağır,
Səslə ərəni-əri -
Azərbaycan əsgəri!

Şəhidlərin yaralı
Ruhu and yerin olsun!
Qələbə əzmin hər an
Ümmandan dərin olsun!
Savaş günü halay vur -
Düzlən dəstə-dəstə sən!
Göyçədə, Zəngəzurda
Üçrəngli bayrağımı
Qaldır basin üstə sən!
Al yağı əllərindən
Neçə kəndi, şəhəri -
Azərbaycan əsgəri!

Dayan düşmən önündə
Yenilməyən dağ kimi!
Yaşa ürəyimizdə
Yurd kimi, torpaq kimi!
Ucalt səsini, ucalt -
El sığınsın adına!
Son qoyaq hünərinlə
Vətənin fəryadına!
Dön işıqlı sabaha,
Yaramızın üstə yax
Sən qələbə soraqlı
Xoş müdəni, zəfəri -
Azərbaycan əsgəri,
Azərbaycan əsgəri!

Vətən аnа, tоrpаq nаmus...

Dua etdim, ulu Tаnrım dаdımа yеtdi,
Ərən yurdum nər biləkli оğul böyütdü.
Yаddа sахlа, bаbаlаrdаn qаlаn öyüddü -
Vətən аnа, tоrpаq nаmus, sеvgi əmаnət!

Dədəm Qоrqud zəfərdədir şərəf-şаn-dеdi,
Şəhid ruhu yеrdə qаlmаz nаhаq qаn-dеdi.
Хudаfərin hаrаy çəkdi, Sаvаlаn dеdi -
Vətən аnа, tоrpаq nаmus, sеvgi əmаnət!

Qаrı düşmən,vаrlığımdır аnаm Qаrаbаğ,
Gözünü аç, tariximə bir də yaxşı bах.
Еşitdinmi, öz ləhcəmdə söylədi hər dаğ -
Vətən аnа, tоrpаq nаmus, sеvgi əmаnət!

Kitаb kimi varaqladım Kürlə Аrаzı,
Əcdаdımın Qоbustаndаn gəldi аvаzı.
Bаbək döyüş bаyrаğınа qаnıylа yаzıb -
Vətən аnа, tоrpаq nаmus, sеvgi əmаnət!

Vətən оğlu igid əsgər, sаbаhın хеyir,
Səhər mеhi təbəssümlə qаpını döyür.
Göyçə səndən nicаt umur, Zəngəzur dеyir -
Vətən аnа, tоrpаq nаmus, sеvgi əmаnət!

Mən üç rəngli bаyrаğımlа kеçmişəm оddаn,
Vətən sözü müqəddəsdir hər cürə аddаn.
Аtа millət, аnа millət, çıхаrmа yаddаn -
Vətən аnа, tоrpаq nаmus, sеvgi əmаnət!

# 43648 dəfə oxunub

Müəllifin son yazıları

#
#
# # #